Odwiedza nas 291 gości oraz 0 użytkowników.

Czy okres wychowania przedszkolnego może być przedłużony do 10 roku życia ?

Ustawodawca zmienił uregulowania związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te będą objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 8 lat (obecnie jest to 10 lat).

Czytaj więcej: Czy okres wychowania przedszkolnego może być przedłużony do 10 roku życia ?

Czy wolne dni na tzw. opiekę nad dzieckiem może wziąć w zakładzie pracy tylko matka czy również ojciec i czy w związku z tym de facto rodzice maja razem 4 dni na opiekę nad dzieckiem? Czy takie dni przysługują na każde dziecko czy na wszystkie dzieci.

Art 188 Kodeksu pracy mówi, że „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia".

Czytaj więcej: Kto może wziąć wolne dni na tzw. opiekę nad dzieckiem?

Czy jest możliwe zwolnienie ucznia z autyzmem uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z obowiązku nauki języka rosyjskiego jako drugiego języka (poza angielskim) nauczanego w szkole?

Tak, na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które reguluje kwestie zwolnienia z obowiązku nauczania drugiego języka w sposób następujący:

Czytaj więcej: Czy jest możliwe zwolnienie licealisty z autyzmem z obowiązku nauki drugiego języka obcego?

Czy mogę zrezygnować ze szczepień obowiązkowych mojego dziecka? Jakie konsekwencje mogę ponieść?

Prawo nakłada na osoby przebywające na terenie Polski obowiązkowe poddawanie się określonym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z kalendarzem szczepień. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 r. Nr 234 poz.1570) określa, że w przypadku osoby małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku spoczywa na osobie, która sprawuje nad nią prawną lub faktyczną opiekę.

Czytaj więcej: Czy mogę zrezygnować ze szczepień obowiązkowych mojego dziecka? Jakie konsekwencje mogę ponieść?

Do kogo można kierować skargi na trudności z uzyskaniem dla dziecka specjalistycznej opieki zdrowotnej?

Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu (pediatra) lub lekarz z Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży nie chce dać skierowania do Poradni lub Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, albo jeżeli w Poradni lub Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem dowiemy się, że nie mogą przyjąć naszego dziecka z powodu braku miejsc, lub że termin pierwszej wizyty jest bardzo odległy, warto napisać skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia: do Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do Rzecznika Praw Pacjenta przy Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej: Do kogo można kierować skargi na trudności z uzyskaniem dla dziecka specjalistycznej opieki...

Czy osobom z autyzmem przysługują świadczenia takie jak osobom z zaburzeniami psychicznymi?

Autyzm dziecięcy (F 84.0) należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych i jako taki został wyodrębniony spośród innych form zaburzeń rozwoju i zaburzeń psychicznych (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10); rozdział V: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; grupa F84 - całościowe zaburzenia rozwojowe. Dla porównania upośledzenie umysłowe zostało sklasyfikowane w ICD-10 w grupie F70.).

Czytaj więcej: Czy osobom z autyzmem przysługują świadczenia takie jak osobom z zaburzeniami psychicznymi?

Czy moje niepełnosprawne dziecko (syn jest chory na autyzm) ma prawo do dodatkowych zajęć w szkole?

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określa, że uczniowie niepełnosprawni mają mieć umożliwione realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz korzystanie z zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym).

Czytaj więcej: Czy moje niepełnosprawne dziecko (syn jest chory na autyzm) ma prawo do dodatkowych zajęć w szkole?

Ubiegam się w Ośrodku Pomocy Społecznej o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mojego autystycznego dziecka. Czy powinnam otrzymać decyzję o odmowie przyznania tej pomocy?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej na piśmie. Jedynie w sytuacji ubiegania się o wsparcie w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, uzyskania biletu kredytowego nie są wydawane decyzje na piśmie. Tym samym oznacza to, że przyznanie bądź nie specjalistycznych usług opiekuńczych musi być określone w formie decyzji administracyjnej (na piśmie).

Czytaj więcej: Ubiegam się w Ośrodku Pomocy Społecznej o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mojego...

Czy, jeżeli dziecko otrzyma specjalistyczne usługi opiekuńcze, to matce nie będzie się już należało świadczenie pielęgnacyjne (jeżeli go otrzymywała lub się o niego stara)?

Te dwa świadczenia są od siebie niezależne i nie wykluczają się nawzajem. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest matce (lub ojcu) w zamian za utracone zarobki z powodu konieczności włączenia się w proces rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka i opieki nad nim. Osoba starająca się o świadczenie pielęgnacyjne musi napisać oświadczenie, że rezygnuje z pracy zawodowej, żeby móc zająć się dzieckiem.

Czytaj więcej: Czy, jeżeli dziecko otrzyma specjalistyczne usługi opiekuńcze, to matce nie będzie się już...

Czy osoba, której przyznano rentę socjalną traci prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba, której przyznano rentę socjalną nie traci prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Należy pamiętać, że do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego są uprawnione osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (o ile umiarkowany stopień niepełnosprawności powstał przed ukończeniem 21 r.ż.).

 

Czytaj więcej: Czy osoba, której przyznano rentę socjalną traci prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Kto ma prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i jak się o niego starać?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż. z orzeczonym, znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż. z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność ta powstała przed 21 r.ż.),
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Czytaj więcej: Kto ma prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i jak się o niego starać?

Czy osoba pobierająca rentę socjalną traci ją, jeżeli podejmie pracę?

Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować nie tracąc do niej prawa, jeżeli jej miesięczne przychody nie przekraczają 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, (tj. od lipca 2012r. do września 2012r. zarobki te nie mogą przekroczyć 2457,20 zł).

Czytaj więcej: Czy osoba pobierająca rentę socjalną traci ją, jeżeli podejmie pracę?

Czy matce wychowującej niepełnosprawne dziecko przysługuje dłuższy urlop wychowawczy?

Matka wychowująca niepełnosprawne dziecko ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 6 lat:

 • 3 lata urlopu wychowawczego można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4 r.ż. (niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie),
 • dodatkowe 3 lata urlopu przysługują gdy dziecko wymaga osobistej opieki i ma orzeczoną niepełnosprawność (w przypadku dziecka do 16 r.ż.) bądź stopień niepełnosprawności (w przypadku osoby powyżej 16 r.ż.). Dodatkowy urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

 

Czytaj więcej: Czy matce wychowującej niepełnosprawne dziecko przysługuje dłuższy urlop wychowawczy?

Zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad moim kilkuletnim autystycznym synem. Jednak wciąż zadaję sobie pytanie co z moją emeryturą? Jak mam o nią zadbać? Jakie funkcjonują rozwiązania dotyczące odprowadzania składek?

W sytuacji gdy rodzic rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem składki mogą być odprowadzane:

 • przy okazji pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • z tytułu opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
 • dobrowolnie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej: Zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad moim kilkuletnim autystycznym synem

Informacje dla rodziców, którzy chcieliby starać się o utworzenie oddziału integracyjnego:

 1. Na początku warto zebrać grupę rodziców zainteresowanych utworzeniem oddziału integracyjnego i w dalszych rozmowach występować już razem.
 2. Następnie należałoby skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i nawiązać z nią współpracę oraz ustalić: - która szkoła może być zainteresowana utworzeniem oddziału integracyjnego (powody, dla których dyrekcja szkoły może chcieć utworzyć takie oddziały mogą być różne: otwartość na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niż demograficzny i zbyt mała ilość dzieci zgłaszanych do szkoły - co może skutkować zwolnieniami nauczycieli).

  Czytaj więcej: Informacje dla rodziców, którzy chcieliby starać się o utworzenie oddziału integracyjnego

W 2001 r. rozpoznano u mojego syna autyzm dziecięcy. W tym samym roku wystąpiłam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie mi wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Mam przepracowane 20 lat i chorego syna. ZUS jednak odmówił przyznania mi tej emerytury.

Od chwili gdy ubiegała się Pani o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad chorym dzieckiem nic się nie zmieniło i nic nie wskazuje na to, żeby obowiązujące przepisy zmieniono.

Zasady przyznawania wspominanej wyżej wcześniejszej emerytury zostały zmienione w 1998 r. O wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek mogą ubiegać się osoby opiekujące się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Jednak, aby można było ubiegać się o to świadczenie muszą być spełnione, na dzień 31 grudnia 1998 r., określone warunki.

Czytaj więcej: ZUS odmówił przyznania mi tej emerytury