Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.

Opracowania

System edukacji w Polsce dla osób z autyzmem

Opracowanie przedstawia w zarysie system edukacji w Polsce dla osób z autyzmem. Powstało ono na potrzeby badań prowadzonych przez AUTISM-EUROPE nad systemami oświaty w wybranych krajach UE.

System edukacji w Polsce uwzględnia w najszerszym zakresie potrzeby, prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży z autyzmem. Rozwiązania prawne i nakłady finansowe są, w porównaniu z innymi resortami, przyjazne dla osób z autyzmem.

Niestety, problemem, który często utrudnia, lub uniemożliwia dzieciom i młodzieży z autyzmem korzystanie z przyznanych im praw jest brak wykwalifikowanej kadry przygotowanej do tworzenia indywidualnych programów nauczania dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wciąż brakuje sieci oddziałów integracyjnych i specjalnych tworzonych dla uczniów niepełnosprawnych.

Cały dokument   (Plik PDF - 60KB)

Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem

"W opracowaniu przedstawione zostały przykłady dobrej praktyki w przepisach prawa polskiego dotyczących osób z autyzmem.

Uwzględnione zostały tu przepisy z różnych dziedzin: oświaty, pomocy społecznej, orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności, ulg podatkowych oraz ulgowych i darmowych przejazdów środkami komunikacji.

Poniżej zostały podane tylko przykłady dobrej praktyki, pominięto natomiast istniejące bariery i regulacje prawne wymagające zmian. Należy jednak podkreślić, że w obrębie omawianych dziedzin stopień uwzględnienia potrzeb osób z autyzmem jest bardzo różny. Dla przykładu w przepisach prawnych dotyczących oświaty problem osób z autyzmem został potraktowany stosunkowo kompleksowo i rzetelnie, natomiast w systemie pomocy społecznej zarówno przepisy prawne jak i praktyka wymagają jeszcze wielu zmian."

Cały dokument   (Plik PDF - 92KB)

Wykorzystanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako jednej z form wsparcia dla osób z autyzmem

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym) w ramach systemu pomocy społecznej. Pomoc ta ma być dostosowana do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy oraz potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wśród rodzajów usług określonych przez ministra polityki społecznej są i takie, które odpowiadają potrzebom osób z autyzmem.

Jak wynika z monitoringu specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonego od wielu lat przez Ośrodek Informacyjno-Prawny działający w ramach Fundacji SYNAPSIS usługi te wciąż nie są w pełni wykorzystywane przez same osoby zainteresowane i ich rodziny, a przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie od wejścia w życie nowego rozporządzenia z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. od 1 października 2005 r.) do dn. 15 marca 2006 r. w Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielono 132 porad i informacji dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych. Wszystkie sygnały, prośby o pomoc od osób zainteresowanych usługami, czy interwencje podejmowane w ośrodkach pomocy społecznej stały się dla nas cennym źródłem informacji dotyczących praktycznego wykorzystywania tej formy pomocy.

Cały dokument   (Plik PDF - 70KB)

„Autyzm w orzecznictwie o niepełnosprawności - wnioski z badań w województwie mazowieckim”- Raport 2006

Raport przedstawia wyniki badań dot. diagnozy liczby i sytuacji społecznej osób z autyzmem w woj. mazowieckim.

Cały dokument   (Plik PDF - 380KB)