Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

Diagnoza dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) - cena 1500 zł

Celem postępowania diagnostycznego jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli w trakcie procesu diagnozowania zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na inne lub dodatkowe problemy zdrowotne/rozwojowe/psychiczne, wówczas rodzice otrzymują taką informację wraz ze wskazówkami, jakie jest zalecane dalsze postępowanie i gdzie mogą szukać pomocy.

Diagnozujemy dzieci od 18 m.ż. do 10 r.ż. (oferta diagnozy dla młodszych dzieci opisana jest szczegółowo w pkt.1.) z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe).

Aby możliwe było postawienie rzetelnej diagnozy, proces diagnostyczny jest wieloetapowy, prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów i obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka i przekazanie jej mailem lub najpóźniej w dniu wywiadu,
 • przeprowadzenie z rodzicami wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów i mocnych stron dziecka – wywiad prowadzony jest przez jednego specjalistę i trwa ok. 2-3 godzin,
 • obserwacja z wykorzystaniem protokołu ADOS-2* (jeśli dziecko spełnia kryteria tego badania) prowadzona przez dwóch specjalistów, czas trwania do 1,5 godziny,
 • spotkanie diagnostyczne z drugą obserwacją dziecka, w czasie której przeprowadzane są z nim dodatkowe próby oraz badanie lekarza psychiatry; w trakcie tego spotkania (po przeprowadzeniu obserwacji) odbywa się spotkanie zespołu diagnozującego celem zebrania i podsumowania wszystkich informacji oraz postawienia rozpoznania, które następnie przekazywane jest rodzicom – w spotkaniu bierze udział dwóch specjalistów (najczęściej psycholog i pedagog) oraz lekarz psychiatra i trwa ono ok. 2-3 godzin,
 • spotkanie po diagnozie, odbywające się najczęściej dwa tygodnie po postawieniu rozpoznania, na którym rodzice mogą uzyskać dodatkowe wyjaśnienia, zadać pytania oraz otrzymać wstępne zalecenia – spotkanie prowadzi jeden specjalista i trwa ono godzinę.

Informacje dodatkowe:

 • rodzice zobowiązani są do dostarczenia: kserokopii aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, w tym jeśli dziecko miało dotychczas wykonywane badania EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (tylko w przypadku hospitalizacji), aktualnej opinii z placówki, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza na zajęcia, opinii psychologicznych. Dokumenty te powinny być przekazane wraz z ankietą na spotkanie, podczas którego przeprowadzany jest wywiad. Wykonanie wyżej wymienionych badań nie jest obowiązkowe i ich brak nie dyskwalifikuje dziecka z udziału w procesie diagnostycznym,
 • na wywiad przychodzą tylko rodzice, bez dziecka,
 • podczas całego procesu diagnostycznego rodzice mogą być proszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy,
 • poszczególne badania i obserwacje omawiane są na dwóch spotkaniach zespołu diagnostycznego, z których drugie ma miejsce w czasie spotkania diagnostycznego w przerwie, po obserwacji dziecka; celem tych spotkań jest szczegółowa analiza zebranego materiału, pozwalająca na rzetelną i wszechstronną diagnozę problemów dziecka,
 • po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania dziecka w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi pracy z dzieckiem.

Łączny czas procesu diagnostycznego dla rodziców wynosi od 6 do 8 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wynosi od 13 do 18 godzin).

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a  jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania) oraz wyrażenie przez rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o dziecku w Fundacji po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli rodzice zrezygnują z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie.

Obserwacje diagnostyczne dziecka w grupie – cena 400 zł

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Zdarza się, że występujące u dziecka objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego, gdy dziecko jest w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi, gdy nie ma możliwości zaobserwowania, w jaki sposób funkcjonuje w relacjach z rówieśnikami. W takich sytuacjach czasami niemożliwe jest jednoznaczne postawienie rozpoznania.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce i lekarz uzna za konieczne obserwowanie dziecka w grupie, a rodzice wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie w zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

Obserwacje takie prowadzone są w grupach maksymalnie czteroosobowych, w których dzieci dobierane są pod kątem wieku oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia te prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Aby odpowiednio dobrać grupę do poziomu funkcjonowania dziecka, jego potrzeb i możliwości, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie przez rodziców ankiety z informacjami o dziecku.

Należy pamiętać, że prowadzone obserwacje dziecka w grupie są jedynie uzupełnieniem procesu diagnostycznego i same nie mogą stanowić jedynej podstawy do postawienia rozpoznania.

Pakiet obserwacji diagnostycznych w grupie obejmuje: przekazanie przez rodziców wypełnionej ankiety, ewentualną rozmowę telefoniczną z rodzicami celem uzupełnienia informacji zawartych w ankiecie, cztery obserwacje dziecka na zajęciach grupowych, przygotowanie opisu funkcjonowania dziecka na zajęciach w terminie dwóch tygodni po zakończeniu obserwacji.

Obserwacja diagnostyczna dziecka w placówce* – cena 400 zł

Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, które nie mają możliwości wzięcia udziału w obserwacjach ich funkcjonowania w grupie (por. pkt.3.), a w przypadku których istnieje konieczność przeprowadzenia obserwacji funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola bądź szkoły. Poza obserwacją dziecka, w tym samym terminie przeprowadzany jest także wywiad środowiskowy z nauczycielem dziecka.

*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji diagnostycznej dziecka w placówce jest wcześniejsze uzyskanie przez rodziców zgody tejże placówki. Przeprowadzenie obserwacji i wywiadu z nauczycielem wraz z dojazdem w obie strony nie może przekraczać 4 godzin.

 

Diagnoza umiejętności komunikacyjnych – cena 600 zł

Jednym z kluczowych problemów w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest komunikowanie się. Ma ono ogromny wpływ zarówno na radzenie sobie przez nie w sytuacjach społecznych, jak również na ich funkcjonowanie w codziennych sytuacjach. Im sprawniej osoba z ASD potrafi się komunikować, tym większa jest szansa na jej sukces w przedszkolu/szkole, usamodzielnianie się itd.   

Diagnoza umiejętności komunikacyjnych pozwala na ocenę aktualnego poziomu umiejętności komunikowania się dziecka, a co za tym idzie, pozwala na odpowiednie dobieranie potrzebnych mu działań terapeutycznych w tym zakresie. Diagnoza ta obejmuje cztery spotkania, w ramach których:

 • przeprowadzany jest z rodzicami wywiad, dotyczący umiejętności komunikacyjnych dziecka – spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1.5 godziny, wskazane jest, aby w spotkaniu uczestniczyli oboje rodzice (zapraszamy bez dziecka),
 • odbywa się badanie umiejętności komunikacyjnych dziecka – spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1 godziny,
 • specjalista wspólnie z rodzicami dokonuje analizy umiejętności komunikacyjnych dziecka w jego naturalnym środowisku, w oparciu o wypełniony przez rodziców kwestionariusza obserwacji sytuacji komunikacyjnych, występujących na terenie domu (rodzice otrzymują kwestionariusz na pierwszym spotkaniu po zakończeniu wywiadu) – spotkanie to trwa do 1 godziny i odbywa się bez obecności dziecka,
 • odbywa się podsumowanie wszystkich zebranych informacji i przekazanie diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka rodzicom - spotkanie prowadzone jest przez jednego specjalistę i trwa do 1 godziny i odbywa się bez obecności dziecka.

Łączny czas diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka dla rodziców wynosi do 4,5 godziny (łączny czas pracy specjalistów uwzględniający analizę wszystkich zebranych danych oraz przygotowanie pisemnej diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka wynosi ok. 6,5 godziny).