Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.

Działania te skierowane są do rodziców małych dzieci, pomiędzy 9 a 18 m.ż., którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich maluszków. Ich celem jest ocena rozwoju i funkcjonowania dziecka pod kątem zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na podstawie informacji zebranych od rodziców oraz bezpośredniej obserwacji i badania dziecka, zespół doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu małych dzieci w kierunku ASD (psycholog i pedagog) oceniają rozwój dziecka, zagrożenie ASD, analizują aktualne potrzeby rozwojowe dziecka, ewentualne potrzebne kierunki wsparcia oraz układają i przekazują rodzicom zestaw zaleceń i wskazówek. Postępowanie to może, ale nie musi zakończyć się postawieniem rozpoznania (zależy to od potrzeb dziecka i ustaleń z rodzicami).

W ofercie dla najmłodszych dzieci znajdują się trzy propozycje działań (bez pierwszego z nich nie można skorzystać z dwóch pozostałych).

Pierwsza konsultacja dziecka (zebranie wywiadu od rodziców, obserwacja dziecka, przekazanie zaleceń) – cena 450 zł

Działanie to skierowane jest do rodziców dzieci w wieku 9-18 miesięcy, zaniepokojonych ich rozwojem i obejmuje dwa spotkania:

  1. Spotkanie, w ramach którego w rozmowie z rodzicami zbierane są najważniejsze informacje na temat rozwoju dziecka, omówione niepokojące rodziców zachowania i trudności dziecka oraz przeprowadzana jest bezpośrednia obserwacja dziecka, a następnie specjaliści analizują potrzeby dziecka oraz opracowują zalecenia i wskazówki dla rodziców – spotkanie to trwa do 2 godzin i prowadzone jest przez dwóch specjalistów z doświadczeniem w diagnozowaniu
    i terapii małych dzieci z ASD.
  2. Spotkanie, w ramach którego prowadzona jest ponowna obserwacja dziecka, od rodziców zbierane są informacje aktualizujące i na tej podstawie modyfikowane są zalecenia. Rodzice otrzymują także informacje, czy wskazane jest dalsze monitorowanie rozwoju dziecka lub specjalistyczna diagnoza – spotkanie to trwa do 2 godzin i jest prowadzone przez jednego specjalistę, który brał udział w pierwszym spotkaniu.

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Dodatkowa obserwacja dziecka – cena 200 zł za wizytę

Jest to wizyta umożliwiająca weryfikację wcześniejszych obserwacji rozwoju dziecka oraz analizę informacji o jego postępach, ewentualnych niepokojących objawach (np. w sytuacji, gdy dziecko jest zbyt małe, objawy są słabo nasilone lub współwystępuje wiele innych problemów mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka). Rodzic może zdecydować się na dowolną liczbę dodatkowych obserwacji do momentu, gdy dziecko ukończy 16 miesięcy.

Każde spotkanie trwa do 2 godzin i jest prowadzone przez jednego specjalistę (w miarę możliwości będzie to jeden ze specjalistów, którzy już wcześniej widzieli dziecko w ramach etapu pierwszego).

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie obserwacji jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

Diagnoza dla dzieci objętych wcześniejszą obserwacją rozwoju - cena 1000 zł

Jest to oferta dla dzieci od 16. miesiąca życia, które skorzystały już wcześniej z pierwszej konsultacji i w przypadku których istnieje wskazanie do diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (potwierdzenia ich lub wykluczenia). Ze względu na to, że w ramach prowadzonych obserwacji zbierano i aktualizowano informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka od rodziców oraz prowadzono bezpośrednie obserwacje dziecka, możliwe jest skrócenie całej procedury diagnozy bez utraty jej jakości (por.: diagnoza).

Etap ten obejmuje 3 spotkania:

  1. Spotkanie, w ramach którego przeprowadzana jest ponowna obserwacja dziecka w oparciu o protokół ADOS-2* (pod warunkiem, że dziecko spełnia minimalne kryteria), zbierane są informacje od rodziców o ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu dziecka od ostatniego spotkania – spotkanie trwa do 1,5 godziny i prowadzone jest przez jednego specjalistę.
  2. Spotkanie, podczas którego przeprowadzana jest obserwacja i badanie przez lekarza psychiatrę i stawiane jest rozpoznanie – spotkanie trwa ok. 2,5 godziny i biorą w nim udział lekarz psychiatra i dwóch specjalistów z doświadczeniem w diagnozowaniu małych dzieci w kierunku ASD (2,5-3 godz.).
  3. Spotkanie, które odbywa się około dwa tygodnie po spotkaniu diagnostycznym. Rodzice otrzymują szczegółową opinię uzasadniającą rozpoznania, mogą zadać dodatkowe pytania, uzyskać informacje na temat dalszego postępowania z dzieckiem – spotkanie trwa godzinę i prowadzone jest przez jednego ze specjalistów, biorących udział w spotkaniu diagnostycznym.

Łączny czas przeznaczony na realizację etapu dla rodziców wynosi od 5 do 6 godzin (łączny czas pracy zespołu diagnostycznego wraz z zebraniem zespołu diagnostycznego celem analizy wszystkich zebranych w ramach pierwszej konsultacji i ewent. dodatkowych obserwacji dziecka oraz procesu diagnostycznego informacji, opracowaniem wyników badań protokołu ADOS-2 oraz napisaniem opinii wynosi od 12 do 14 godzin).